Beskrivelse og hjælp 6

Hvilket ansvar for planlægning, udvikling, resultat og arbejdsledelse knytter sig til den stilling, du måler?
Du skal vurdere, hvilket ansvar for planlægning, udvikling og resultat af hele eller dele af en aktivitet eller et projekt – med eller uden arbejdslederfunktion.

I ansvar for planlægning kan indgå at kortlægge behov, formulere mål og planer for nuværende eller fremtidige aktiviteter, prioriteringer, planlægning af projekter/indsatser, budgetlægning, fremskaffelse af ressourcer og personale.

I ansvar for udvikling kan indgå at fordele arbejdsopgaver inden for en arbejdsgruppe, at uddanne, inspirere og opmuntre andre, at skabe eller forandre aktiviteter, lede projekter og sørge for at en opgave bliver planlægt og gennemført.

I ansvar for resultat kan indgå regnskabsaflæggelse, budgetafstemning, bogføring, kvalitetsvurdering, opfølgning samt at afvikle eller afslutte projekter, aktiviteter eller personale. Der kan også indgå ansvar og analyse af målopfyldelse, kontrol af, at planer gennemføres samt ansvar for, hvilke forandringsbehov der eksisterer.
Du skal samtidig vurdere det ansvar, som en arbejdsleder har, for at lede, fordele og bedømme andre ansattes arbejde og for at påvirke eller afgøre arbejdsvilkårene.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på ansvarets indhold og omfang. Kræver jobbet, at den ansatte har ansvaret for, at arbejdsopgaver løsesog  tilrettelægge, hvordan de løses? Er ansvaret alene knyttet til stillingen eller deles det med andre? Er ansvaret midlertidigt eller en kontinuerlig del af jobfunktionen, fx har den ansatte ansvar for at lede andre? Kræver stillingen, at den ansatte har ansvaret for komplicerede personalepolitiske spørgsmål?

Du skal fokusere på selvstændighed. Kræver stillingen, at der træffes selvstændige beslutninger i forhold til planlægning og udførelse af arbejdsopgaver?

Du skal fokusere på konsekvenser. Hvilke konsekvenser vil det have, hvis ansvaret ikke opfyldes? Vil det betyde, at forskellige opgaver ikke vil blive planlagt eller løst og dermed have betydning for arbejdspladsen eller kollegerne? Eller kræver stillingen et ansvar for at holde hus med begrænsede ressourcer.